Zakres działania

Kancelaria oferuje pełną obsługę prawną w zakresie prawa karnego w ramach postępowań:

 • karnych,
 • karnoskarbowych (postępowań dotyczących przestępstw i wykroczeń skarbowych),
 • wykroczeń – w tym postępowań mandatowych.

Reprezentuje zarówno podejrzanych lub oskarżonych, broniąc ich w procesach karnych, jak również
pokrzywdzonych przestępstwami dokonanymi na ich szkodę. W związku z powyższym, świadczona
pomoc prawna w sprawach karnych jest realizowana przede wszystkim poprzez:

 • występowanie w roli obrońców podejrzanego i oskarżonego,
 • występowanie w roli pełnomocników pokrzywdzonego,
 • występowanie w roli pełnomocników oskarżyciela posiłkowego,
 • występowanie w roli pełnomocników oskarżyciela prywatnego,
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych w prowadzonych postępowaniach,
 • uczestnictwo we wszystkich czynnościach, przed wszystkimi sądami (w tym przed Sądem
  Najwyższym) i wszystkimi organami (m.in. prokuraturą, policją, CBA).

Świadczona pomoc prawna obejmuje także postępowanie wykonawcze w tym:

 • sprawy o odroczenie wykonania kary,
 • sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności,
 • sprawy o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
 • sprawy o dozór elektroniczny.

W sprawach z zakresu prawa rodzinnego, rozumiejąc szczególną delikatność spraw związanych z trudną i
skomplikowaną materią styku prawa i codziennego życia rodzinnego, czynności przez nas podejmowane
są zawsze obliczone tak, by cały proces przebiegał w jak najmniejszym stopniu uciążliwie dla Klienta. W
szczególności oferujemy prowadzenie spraw o:

 • rozwód i separację,
 • pozbawienia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej,
 • alimenty, podział majątku wspólnego,
 • sprawy rozpatrywane przez sądy dla nieletnich,
 • ustalenie kontaktów z dziećmi,
 • ustalenie pochodzenia dziecka,
 • uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego.

W ramach udzielanej pomocy prawnej z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego udzielamy pomocy
w:

 • sprawach spadkowych,
 • sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie z czynów niedozwolonych,
 • postępowaniu egzekucyjnym,
 • sprawach dotyczących prawa rzeczowego,
 • ochronie dóbr osobistych,
 • przypadku niewykonania albo nienależytego wykonania umowy,
 • analizie, sporządzaniu i opiniowaniu umów.

W ramach udzielanej pomocy prawnej z zakresu prawa gospodarczego udzielamy pomocy w:

 • kompleksowej obsłudze przedsiębiorców,
 • konstruowaniu i opiniowaniu umów handlowych,
 • sporządzeniu pozwów o zapłatę należności z tytułu umów,
 • windykacji należności wynikających z zawartych umów.